6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
ONLINE İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

A. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için tarafımızla iletişime geçen Müşterilerin kişisel verileri şirketimizce işlenmektedir. Tarafınıza ait temin edilmesi muhtemel, ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları, fotoğraf, yaş, cinsiyet ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında Caribou tarafından işlenmektedir. İşlenme; KVKK'nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Caribou tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Caribou tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri soru ve taleplerine cevap verebilmek, gerektiğinde Müşteriyle iletişime geçebilmek,
 • Müşteri başvuru, öneri ve şikayetlerini değerlendirmek, gerektiğinde Müşteriye geri bildirim sağlamak,
 • Tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, hizmet kalitesi vb hususların takibi,
 • Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması,
 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar'a bildirim zorunluluğu ve Caribou'nun hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Caribou'nun ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

 • Grup şirketleri ve iştiraklarine, yabancı sermayedarlarımıza ve hissedarlarımıza, yönetim kurulu üyesi gibi şirket yetkililerine ve şirketimiz avukatlarına, bağımsız denetçilere,
 • Şirketimizin danışmanlarına, tedarikçilerine, çalıştığımız bankalara, muhasebecilerine, mali müşavirlerine, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,
 • Adli ve idari makamlar, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
 • Yurtdışındaki şirketimiz yetkilileri ve hissedarlarına,
 • Yurtdışında ve Yurtiçinde Şirketimiz iş ortakları'na, kampanya, etkinlik ve organizasyon yetkililerine, aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI

KVKK'nın 4.maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

E. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA

İşbu kapsamda işlenen kişisel veriler ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARI

6698 sayılı KVKK'nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Caribou'a aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK'nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi "İlgili Kişi", F bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini Caribou'e bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak 0216 385 62 32 /131 numaralı telefondan edineceği KEP adresine göndererek

kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuru formuna http://www.cariboucoffee.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Global Kahve Perakendeciliği Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No: 0388058026700018

İletişim Linki: http://www.cariboucoffee.com.tr/

Adres: Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sokak Royal Plaza 34734 İSTANBUL